Michel已經期待好久的紙圖課


                                                                             Eddie老師終於又開班囉


                                                                       無論如何要排除萬難去上這堂課!!!


                                                                                 而且今天學生爆滿的


                                                                     上課一定不能遲到~否則對不起老師


                                                  


 


                                                                           


                            


                                                       左/右眼           經過老師指導後~眼神更媚囉


                                                                 感謝老師借我Watosa的眼影上色


                             


                                                                       


                                                      


                                                                                         老師會一一指導


                                                      


                                                               有同學下課後~另外請老師在設計一張專櫃品牌紙圖


                                                               老師快速的完成這個臉有點不對稱的Model紙圖作品                                                            

                                                                         經 Eddie老師的巧手設計~有夠美的
 


                                                                                   感謝Eddie~ 今天真的受益良多


                                                                           短短的時間裡~老師就交會我們基礎版


                                                                                   期待老師不同進階課程喔@@              


                 


 


  

    全站熱搜

    michel 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()